Συμμετοχή στην κινητοποίηση των συναδέλφων πενταετούς υποχρέωσης